Handelsvillkor

Försäljnings- och leveransvillkor för Matrix Group


Juridiskt namn: Matrix Group ApS
Företagsform: Aktiebolag
Adress: Jydekrogen 8
Postnummer / Ort: 2625 Vallensbæk
E-postadress: info@matrixsales.dk
Telefonnummer: +45 70 25 55 22
CVR nr: 26 06 02 57
Bank: Jyske Bank
Konto nr: 7241-0004100007
IBAN: DK8372410004100007
SWIFT-kod: JYBADKKK
Etableringsår: 2011

Allmän information

1. Giltighet
Dessa villkor gäller försäljning av tjänster av alla slag, oavsett om det rör sig om fysiska leveranser, rena tjänster eller en kombination av dessa, inklusive försäljning av nya och begagnade scener, kabelbrickor, ljus-, ljud- eller AV-enheter från Matrix Group (hädanefter MG) till kunden, om inte annat avtalats skriftligen. I händelse av avvikelser mellan dessa villkor och kundens villkor ska dessa villkor gälla över kundens villkor.

2. Erbjudanden
Om MG lämnar ett erbjudande utan att ange någon tidsfrist för godkännande, förfaller erbjudandet om MG inte har fått godkännande inom fyra veckor från den dag erbjudandet lämnades. De uppskattade priserna är endast vägledande och inte bindande för MG, oavsett om de lämnas i ett erbjudande eller i en orderbekräftelse.

3. Beställning
Vid beställning ansvarar kunden för att lämna fullständig information om sina egna krav och önskemål för tjänsten. Beställning som läggs före kl. 14.00 skickas så långt som möjligt samma dag med leverans dagen efter, med förbehåll för varor som inte finns i lager vid beställningstillfället. Om du vill få en kopia av din orderbekräftelse kan du logga in på www.matrixsales.se eller skriva till rn@matrixsales.dk. MG förbehåller sig rätten att utan föregående meddelande göra nödvändiga allmänna ändringar av tjänster som ska tillhandahållas, om det bedöms nödvändigt. Om kundens order avbryts av tekniska skäl eller om några andra avbrott inträffar under köpet förbehåller sig MG rätten att kontakta kunden följande dag via e-post för att klargöra orsaken till avbrottet, för att tillhandahålla en tillfredsställande och säker kundservice. Vi levererar dina varor i Danmark med GLS och DSV fraktkostnaden är

  • upp till 30 kg: 80 kr
  • (Lastpall): 300 kr

Fraktkostnaderna anges exklusive moms
Leveranstiden är vanligtvis 1–3 arbetsdagar

4. Pris och betalning
Priserna anges som utgångspunkt i danska kronor exklusive moms, om inget annat avtalats. Kunden är skyldig att fram till leverans acceptera prisändringar till följd av dokumenterade ökade kostnader för MG, förändringar i valutakurser, tullar, skatter, avgifter osv. som rör den avtalade leveransen. Installation, implementering, förpackning och transport ingår inte om inte annat avtalats separat.

Vid köp under 2 500 kr tillkommer en faktureringsavgift på 39 kronor exklusive moms. Om du gör inköp på uppdrag av ett offentligt eller ett större privat företag med ett EAN-nummer tillkommer en EAN-avgift på 40 kronor exklusive moms. Obs! Om du gör din beställning i Matrix webbutik tillkommer ingen faktureringsavgift. MG accepterar betalning med Dankort/VISA-Dankort. Betalningen dras från ditt konto först när artikeln skickas. Alla belopp är i danska kronor inklusive moms.  MG använder en godkänd betalningsserver som krypterar all din kortinformation med SSL-protokollet (Secure Socket Layer). Du kan bara använda kreditkort utgivna i Danmark. Obs! Genom banköverföring skyddas du inte av det danska invändningssystemet (indsigelsesordningen). Läs mer här

Om leveransen skjuts upp på grund av omständigheter hos kunden är kunden – såvida inte MG skriftligen meddelar något annat – fortfarande skyldig att betala till MG, som om leveransen hade skett vid den överenskomna tidpunkten.

Om betalning sker efter förfallodagen har MG rätt att beräkna ränta på den utestående skulden från förfallodagen med 2 procent per påbörjad månad. En påminnelseavgift på 100 kronor debiteras också per påminnelsetillfälle.

Kunden har inte rätt att dra av eventuella motfordringar på MG som inte skriftligen har bekräftats av MG och har inte rätt att innehålla någon del av inköpssumman på grund av motfordringar av något slag. 

5. Äganderättsförbehåll
MG behåller äganderätten till sålda artiklar, med förbehåll för de begränsningar som följer av obligatoriska lagbestämmelser, tills hela inköpssumman plus tillkomna kostnader har betalats. Om en såld produkt görs om eller bearbetas, upprätthålls äganderättsförbehållet så att även det omgjorda eller bearbetade föremålet omfattas motsvarande det värde som det hade vid försäljningen.

6. Leverans/ansvarsövergång vid leverans från MG:s adress
Leverans och därmed ansvaret för produkten övergår till kunden när produkten lämnar MG:s adress oavsett om MG:s egen personal eller någon extern part enligt separat avtal med kunden levererar produkten till kunden, och oavsett om man kommit överens om installation av produkten, överlämnande eller liknande tjänster. Leveranstiden bestäms av MG efter bästa uppskattning i enlighet med de villkor som finns vid tidpunkten för anbudet/avtalet. Om inte parterna uttryckligen kommer överens om något annat, anses en uppskjutning av leveranstiden med 90 dagar på grund av förhållanden hos MG i alla avseenden vara en leverans i rätt tid, och kunden kan av det skälet inte utöva några befogenheter mot MG. Vid försening därutöver har kunden rätt att häva avtalet. Upphävande är kundens enda sätt att föra talan vid brott mot avtalet och måste ske skriftligt. Kunden kan inte kräva någon ersättning från MG i händelse av försening eller utebliven leverans.

Om en försenad leverans beror på att MG befinner sig i en force majeure-situation, som anges i punkt 8, skjuts leveranstiden upp under den tid som hindret varar, men båda parter har rätt att säga upp avtalet utan ansvar när hindret har varat i mer än 90 dagar.

MG måste utan onödigt dröjsmål meddela kunden om förändringar i leveranstiden.

7. MG:s ansvar och kundens reklamationsrätt
Som kund har du naturligtvis rätt att reklamera en vara som har fel eller defekter, som var närvarande när varan såldes. 

Reklamationen ska som utgångspunkt göras inom 14 dagar efter det att ett fel eller en defekt på en produkt upptäcks.  Omedelbart efter leveransen är kunden skyldig att utföra nödvändiga tester på den levererade produkten. Vid för sen reklamation förlorar kunden rätten till kompensation för defekta produkter. MG ansvarar inte för planering och/eller rådgivning till kunden, såvida inte ett separat avtal om sådan planering/rådgivning har skrivits. Om en kund vill klaga på tjänsten ska det ske skriftligen till MG. Ändring eller modifiering av den sålda produkten utan MG:s skriftliga medgivande befriar MG från allt ansvar.

Om det finns en defekt/skada på den levererade produkten som MG ansvarar för, har MG alltid rätt att avhjälpa och/eller leverera en ny produkt inom rimlig tid. Om MG avhjälper problemet och/eller levererar en ny produkt kan kunden inte kräva ytterligare fordringar gentemot MG.

8. Ansvarsbegränsning

Bilder och produktbeskrivningar
Förbehåll tas för avvikelser mellan de visade bilderna och det verkliga utseendet på enskilda produkter.

Förbehåll tas för fel och brister i produktbeskrivningar. (För exakt produktbeskrivning, se tillverkarens webbplats – varunamnen i Matrix Sales webbutik motsvarar vanligtvis tillverkarens varunamn.)

MG ansvarar inte för underskott av näringsverksamhet, utebliven vinst eller andra indirekta förluster, som uppstår till följd av avtalet, inklusive indirekta förluster till följd av förseningar eller defekter på sålda produkter.

MG ansvarar inte för händelser som vanligtvis karakteriseras som force majeure, oavsett om force majeure inträffar hos MG eller hos en underleverantör som används av MG.

9. Retur och ångerrätt
Som konsument har du 14 dagars ångerrätt när du handlar hos oss.

Ångerrätten löper ut 14 dagar efter den dag du mottog din vara, eller får den sista varan i fysisk besittning när det rör sig om ett avtal med flera olika produkter som har beställts i en och samma order och som levereras individuellt.

Om varan består av flera partier eller delar, upphör ångerrätten 14 dagar efter den dag då du får det sista partiet eller den sista delen i fysisk besittning.

När det gäller ett avtal om regelbunden leverans av varor under en viss period löper ångerrätten ut 14 dagar efter den dag då du får den första varan i fysisk besittning.

Du måste meddela oss inom 14 dagar efter mottagandet att du vill avbryta ditt köp. Meddelandet ska lämnas till rn@matrixsales.dk/+45 70 25 55 22 eller med hjälp av standardformuläret. I ditt meddelande ska du tydligt klargöra att du vill utöva din ångerrätt. 

Du kan inte ångra köpet bara genom att vägra att ta emot varan utan att meddela oss tydligt.

I de fall där kunden har rätt att avbryta affären, eller om den sålda produkten returneras till MG för byte eller åtgärdande av brister, måste den sålda produkten skickas till MG i originalförpackning och på kundens bekostnad och risk. I den utsträckning som MG åläggs fraktkostnader osv. har MG rätt att kräva att kunden återbetalar dessa och att de avräknas om kunden har en fordran gentemot MG. Efter reparation eller utbyte är kunden skyldig att hämta den reparerade eller utbytta artikeln hos MG på egen bekostnad och risk.

10. Immateriella rättigheter
MG eller tillverkaren av den sålda produkten har all äganderätt till levererade immateriella tjänster, inklusive men inte begränsat till alla upphovsrättigheter. MG behåller också äganderätten till alla program, modeller, processmetoder och andra liknande verktyg som används i samband med tjänsten och som används av och har utvecklats av MG.

Därför kan kunden inte kräva att elektroniskt lagrade material och andra verktyg som är konstruerade för leveransen ska levereras.

Således erhåller kunden bara en icke-exklusiv användarrätt till levererade immateriella tjänster. Kunden förbinder sig att inte kopiera och/eller distribuera det levererade, som till exempel ritningar och specifikationer. MG får fritt återanvända kunskapen och erfarenheterna från uppfyllandet av avtalet och får återanvända de verktyg som utvecklats i samband med detta.

MG behåller således all äganderätt till ritningar och specifikationer osv.

MG har äganderätten till allt som levereras tills hela inköpssumman, inklusive eventuella kostnader och ränta, har betalats.

11. Produktansvar
Produktansvaret regleras av dansk lag. MG tar inget ansvar för egendomsskador orsakade av tjänster som tillhandahålls till kunden, oavsett deras art. 

MG tar inget ansvar för virus-/maskskador eller annan jämförbar skada på kundens eller tredje parts hårdvara och/eller programvara som härrör från av MG tillhandahållen programvara, instruktioner eller dokumentation samt korrespondens och utbyte av information via e-post eller annat elektroniskt material som levereras till kunden för användning.

Om det inte rör sig om grov vårdslöshet eller avsikt från MG:s sida, förlorar kunden sin regressrätt gentemot MG i händelse av en tredje parts krav på kunden till följd av egendomsskador orsakade av de tjänster som levereras till kunden.

12. Överföring av rättigheter och skyldigheter
MG har rätt att överlåta alla rättigheter och skyldigheter enligt avtalet till tredje part utan kundens samtycke.

13. Tvister
Eventuella tvister mellan parterna ska avgöras i enlighet med dansk lag. Om du vill lämna in en reklamation om en produkt eller tjänst måste du först kontrollera om ditt klagomål kan behandlas av danska Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Center for Klageløsning eller en annan överklagandenämnd. Länk till Center for Klageløsning

Som kund kan du också rapportera ditt klagomål till Den europeiska onlineplattformen för tvistlösning (Online Dispute Resolution). Länk till tvistlösningsplattformen.

14. Integritetspolicy
För att du ska kunna ingå avtal med oss, behöver vi följande information:
Namn, adress, telefonnummer, e-postadress och giltigt organisationsnummer.

Vi registrerar dina personuppgifter för att kunna leverera varor till dig.

Personuppgifterna registreras hos MG. Dina uppgifter lämnas inte vidare och säljs inte till tredje part.

Som registrerad hos MG har du alltid rätt att motsätta dig registreringen. Du har också rätt att granska de uppgifter som registreras om dig. Du har dessa rättigheter enligt personuppgiftslagen och frågor som rör detta ska skickas via e-post till: rn@matrixsales.dk.

Länk till Matrix Group integritetspolicy

15. Webbkakor
På Matrixsales.se används webbkakor för att optimera webbplatsen och dess funktioner, för att underlätta för dig som besöker webbplatsen.

Du kan alltid ta bort webbkakor från din dator. Det går till på olika sätt beroende på vilken webbläsare du har.


Handelsvillkoren uppdaterades senast den 11/11 2019

Cookies

This website uses cookies to track your behavior and to improve your experience on the site.